اعتیاد رفتاری چیست؟

 اعتیاد رفتاری یک حس اجباری یا اصرار برای انجام یک فعالیت خاص، باوجود آگاهی داشتن از پیامدهای منفی احتمالی انجام آن است. اعتیاد از هر نوعی که باشد معمولاً با احساس انجام کاری بیش از حد و با احساس پشیمانی یا شرم همراه است. اعتیادهای رفتاری می تواند هر کسی را تحت تأثیر قرار دهند و تشخیص آن دشوار است. 

برای معتاد شدن نیازی به مصرف هیچ ماده ای نیست. سیستم خود پاداشی مغز با ترشح مواد شیمیایی قدرتمندی که می تواند احساس لذت بخشی را ایجاد کند به برخی فعالیت ها پاسخ می دهد. پس از انجام تحقیقات گسترده مشخص شده که این نیروی محرکه چه از طریق مصرف مواد ایجاد شود ویا توسط رفتار، منشا درونی دارد. 

اگرچه این رفتار ممکن است منجر به احساس لذت شود، اما مغز به سرعت خود را با آن تطبیق می دهد. با گذشت زمان، این ممکن است به این معنی باشد که مقدار یا شدت یک فعالیت باید افزایش یابد تا بتوان همان احساس را تجربه کرد. این چرخه استاندارد تشخیص اعتیاد است.

فهرست