بازی پوکر

پوکر بازی است که به شدت تحت تاثیر مهارت شماست ولی شانس نیز نقش مهمی در آن دارد. محاسبه درصد برد یا باخت دست شما و رفتار شناسی حریفانتان که آیا دست قوی تری دارند یا بلوف می زنند در این بازی بسیار مهم است. شما بایستی بتوانید با بررسی حریفتان و نحوه بازی آن ها دستشان را بخوانید.

بهتر است قبل از شروع به بازی با پول واقعی در سایت ها رایگان به بازی و کسب تجربه بپردازید.

فهرست