پیش بینی ورزشی

پیش بینی ورزشی شامل پیش بینی نتایج یک بازی ورزشی است. این پیش بینی می تواند برای نتیجه نهایی یا هر رویداد دیگری در بازی باشد. ضرایب بازی ها توسط سرور مرکزی بررسی و تعیین می شوند.

واضح است که برای برد بایستی پیش بینی شما صحیح باشد و هیچ برد تضمین شده ای وجود ندارد. حتی در صورتی که نتیجه رویدادی به نظر مشخص بیاید نتایج بازی های ورزشی هرگز تضمین شده نیست.

احتمال دارد نتایجی که محال به نظر می رسند نیز در بازی ها پیش بیایند.

فهرست